Egedalgaard udgør små 125 ha fordelt med ca. 70 ha i omdrift. Der dyrkes traditionel planteavl med hvede, vårbyg, græsfrø på kontrakt samt vinterraps. Jorden er bortforpagtet og drives af Peder Damgaard, Damgaarden i Knardrup. På gården har vi kornsilo med plads til ca. 800 tønder korn og mulighed for at tørre kornet.

Vi har 30 ha enge, som ligger i Værebro Ådal, Brøns mose og i Hellede-mosen. Engene blev tidligere afgræsset af får og Hereford kvæg, men den tidligere ejer solgte alle dyr i 2007 pga. oversvømmelser fra Værebro Å. Engarealerne er flere gange om året oversvømmet fordi det ikke længere er moderne at passe vandløb i Danmark. En nabo låner de højeste af arealerne til afgræsning med kødkvæg.

Når det er muligt, slås der hø på nogle af arealerne til vinterfoder. Alle engarealer drives uden brug af sprøjtemidler.

Derudover har vi:

    • ca. 1 ha have
    • 8 ha blandet skov, herunder 3 ha med Normanns juletræer, som de vilde dyr er glade for.
    • 6 ha vildtremisser og levende hegn. Der er siden 1994 hvert år plantet læhegn og lavet vildtremisser, og vinteren har været brugt til at rydde op i skoven og i de gamle tørvemoser, hvor der er ryddet pilekrat og gamle væltede træer.
  • 17 ha med moser og søer. Vi har en del af Løje Sø med tilhørende rørskov og Helledemosen. Derudover har den tidligere ejere ryddet op i 3 moser og udgravet de gamle tørvemoser til søer af varierende størrelse. Løjesø huser en meget stor bestand af store gedder og er tilholdssted for mange forskellige andefugle samt rørhøg og rørdrum.

Ejendommen består af hovedhus, samt den tidligere forvalterlænge med 2 lejligheder der er udlejet. I udlængerne er der i en gammel svinestald indrettet 300 m2 kontor- og mødelokaler. Løsdriftstald til køer, nyrenoveret fårestald med plads til 100 moderfår og 15 faste lemmebokse, værksted, lade til hø, halm og maskiner, samt kornsilo.

Jagt & fiskeri
Egedals meget varierede landskab med marker, enge, moser, skov og søer giver masser af muligheder for at skabe de bedste levesteder for vildt og fugle. Der er flere steder store terrænforskelle, som gør det muligt at lave rigtig “høje” fasaner.

Siden 1994 er der hvert år plantet læhegn og remisser og de huser allerede masser af vildt. Igennem årene er det lykkedes at huse en større og større fast bestand af råvildt samt diverse fuglearter. Om foråret er det ikke ualmindeligt at se råvildtspring på mellem 10 og 20 dyr. Hele Værebro Ådal er kendt for sine store råbukke og vi er da også stødt på et par stykker af dem.

Der sås i maj måned vildtagre til dyrene, som de kan bruge til skjul og senere til føde. På hele terrænet fodres der, stort set året rundt, med hvede og kraftfoder.

Der har tidligere været solgt dagjagter på fasaner og ænder, men de nuværende ejere har selv jagten. På Løje Sø er der et godt fiskeri efter gedder i alle størrelser og i Værebro Å er der fiskeri efter ål, aborre og der er fanget enkelte havørreder. Løje sø kan kun fiskes fra båd, da der er meget, sumpet rørskov hele vejen rundt om søen. Der er ikke udlejning af fiskeri.

Ejerne er:

Hatla Johnsen & Christian Bjerre Nielsen – som begge ved siden af, arbejder med udvikling og salg af software i firmaet www.uqualio.com. Vi har 3 børn og hunden Mozart.

Egedal modtager EU-tilskud til landbruget: